Dret integrador

Compromís
amb els drets
de les persones
amb discapacitat
i de la seva inclusió
social.

MESURES ALTERNATIVES

A ILUNION oferim als nostres clients la possibilitat de complir amb la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, per a la qual cosa recorrem a les mesures alternatives, bé a través dels seus Centres Especials d'Ocupació i/o mitjançant l'opció de realitzar donacions a la Fundació ONCE, per als seus programes d'ocupació i formació de persones amb discapacitat.

Mesures alternatives també he inclòs una via de compliment legal per a les empreses, una palanca important per a la inclusió social de persones amb discapacitat

PERO... ¿EN QUÈ CONSISTEIXEN LES MESURES ALTERNATIVES?

  • La normativa sobre drets de les persones amb discapacitat recull l'obligació de les empreses públiques i privades amb una plantilla de 50 o més treballadors de reservar-ne un 2% per a persones amb discapacitat.
  • En els casos que la contractació directa de persones amb discapacitat no sigui factible per causes organitzatives de les empreses o bé perquè l'oficina d'ocupació no pot donar resposta a la seva oferta de llocs de treball, es pot recórrer de manera excepcional i transitòria a la contractació indirecta de persones amb discapacitat a través de les mesures alternatives.
  • La contractació indirecta de persones amb discapacitat, com a compliment de les mesures alternatives, requereix una autorització administrativa, Certificat d'Excepcionalitat que concedeix el Servei d'Ocupació competent.
  • El Certificat d'Excepcionalitat s'atorga per una durada de 3 anys i cal presentar anualment una memòria justificativa del compliment de l'obligació en cada exercici. Un cop transcorreguda la vigència del Certificat d'Excepcionalitat, aquest s'haurà de renovar si durant aquest termini no s'ha assolit la quota de reserva del 2% i concorren les circumstàncies per renovar la concessió.