ILUNION SERVICIOS INDUSTRIALES CATALUNYA, S.L.U.

Nº CEE: T00315

Año: 2022

Localidad: Cataluña

Organismos: Generalitat de Catalunya

Mantenimiento puestos de trabajo: 375.484,42 €

Generalitat de Catalunya

COSTE SALARIAL

"La Resolució EMT/1990/2022, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de la línia 1 de les subvencions a centres especials de treball per a actuacions sobre llocs de treball ocupats per persones amb discapacitat, de foment de la integració laboral de persones amb discapacitat contractades en centres especials de treball, per a l’any 2022 (ref. BDNS 635470) (DOGC núm. 8697 de 28.6.2022)"

IMPORTE RECIBIDO AYUDA 1: 375.484,42 €

 

SUBVENCIONS DESTINADES AL FOMENT DE LA INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT CONTRACTADES EN CENTRES ESPECIALS DE TREBALL

“Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Departament d’empresa i Treball, i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19”

Finançat per la Unió Eurpea. Next Generation Catalunya. Generalitat de Catalunya