Política de privacitat

A través de la pàgina web de ILUNION no es recull cap dada personal sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Les dades personals que es sol·liciten als usuaris seran els estrictament imprescindibles per poder proporcionar-li els serveis d'aquest lloc web.

Les dades de caràcter personal que es faciliten per correu electrònic mitjançant el formularis disponibles queden registrades en un fitxer automatitzat responsable de ILUNION , amb la finalitat de proporcionar els serveis d'aquest lloc web.

La bústia de consulta de la web té caràcter merament informatiu, sense que, en cap cas, pugui derivar-se de la contestació efecte jurídic vinculant algun.

L'accés o utilització d'aquest lloc web per part de l'usuari implica el seu consentiment i, per tant, l'adhesió a les condicions exposades anteriorment.

S'informa que es poden exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació davant ILUNION . Cal aportar fotocòpia del D.N.I. o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret, perquè el responsable del fitxer pugui realitzar la comprovació oportuna. També podrà exercir-se a través de representació legal, en el cas, a més del DNI de l'interessat, haurà d'aportar-DNI i document acreditatiu autèntic de la representació del tercer.

Aquesta política de privacitat només és d'aplicació a la pàgina web del ILUNION , no es garanteix en els accessos a través d'enllaços amb aquest lloc, ni als enllaços des d'aquest lloc amb altres webs. Enllaços a pàgines externes sobre les quals no es té cap control i respecte de les quals es declina tota responsabilitat.